De onderhandelingen voor de tweejaarlijkse sectorale cao werden afgerond op het paritair comité in zitting op 24 april 2014. We hebben er een aantal punten uitgelicht.

Dit protocol van akkoord is van toepassing op de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en op de werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen, met uitsluiting van de werkgevers en/of werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers.

-De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2013 en 2014 is vastgelegd op 0,0%.

-Indexschijven PC 130 :

Sinds 01.01.2014 werd op basis van de nieuwe indexkorf een nieuw referentiejaar ingevoegd (2013 = 100). De omrekeningscoëfficiënt van basis 2004 naar 2013 bedraagt 0,8170 voor de consumptieprijsindex en 0,8280 voor de gezondheidsindex

De indexschijven van het PC 130 werden aangepast aan de nieuwe basis en goedgekeurd door het PC 130 dd. 24.04.2014. Vanaf 01.01.2014: laagste grens 96,80; spilindex 98,74; bovenste grens 100,71.

Indexering baremalonen:

Wanneer het rekenkundig gemiddelde van de index (basis 2013) de bovenste grens van 100,71 overschrijdt, worden de baremalonen geïndexeerd met 2%.

Vermits de index van april (bekengemaakt eind april) zelfs mag dalen, is de kans reëel dat de baremalonen verhoogd worden vanaf maandag 12.05.2014. Febelgra houdt u op de hoogte.

-Bij collectieve arbeidsovereenkomst wordt met ingang van 01.01.2014 tot 30.06.2015 een bijkomend recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zware beroepen, ingevoerd voor werknemers die 58 jaar en ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die op dat ogenblik 35 jaar beroepsverleden kunnen rechtvaardigen als loontrekkende en gewerkt hebben in een zwaar beroep zoals bepaald in art. 3 §3 van het Koninklijk Besluit van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

-Partijen komen overeen vanaf 01.01.2014 een individueel recht op tijdskrediet (loopbaanvermindering met 1/5e) toe te kennen voor 50-plussers met 28 jaar beroepsverleden en 10 jaar ononderbroken tewerkstelling in de onderneming (gepresteerd onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag).

De aanvragen van 50- plussers worden meegerekend bij het berekenen van de drempel in ondernemingen waar het tijdskrediet beperkt is tot 5 pct. van het personeelsbestand.

-De sociale partners hebben samengewerkt met het oog op het actualiseren van de functiebeschrijvingen (CAO lonen 15.05.1980). Er is een akkoord over de inschaling van 9 referentiefuncties. In een werkgroep zullen de partners bekijken of er verdere toenadering rond andere functies mogelijk is.

-Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 01.01.2013 en blijft van toepassing tot en met 31.12.2014, met uitzondering van de artikelen die er anders over beschikken.

Voor het volledige akkoord kan u terecht bij Febelgra.

De onderhandelingen voor de tweejaarlijkse sectorale cao werden afgerond op het paritair comité in zitting op 24 april 2014. We hebben er een aantal punten uitgelicht. Dit protocol van akkoord is van toepassing op de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en op de werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen, met uitsluiting van de werkgevers en/of werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers.-De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2013 en 2014 is vastgelegd op 0,0%.-Indexschijven PC 130 : Sinds 01.01.2014 werd op basis van de nieuwe indexkorf een nieuw referentiejaar ingevoegd (2013 = 100). De omrekeningscoëfficiënt van basis 2004 naar 2013 bedraagt 0,8170 voor de consumptieprijsindex en 0,8280 voor de gezondheidsindex De indexschijven van het PC 130 werden aangepast aan de nieuwe basis en goedgekeurd door het PC 130 dd. 24.04.2014. Vanaf 01.01.2014: laagste grens 96,80; spilindex 98,74; bovenste grens 100,71.Indexering baremalonen: Wanneer het rekenkundig gemiddelde van de index (basis 2013) de bovenste grens van 100,71 overschrijdt, worden de baremalonen geïndexeerd met 2%. Vermits de index van april (bekengemaakt eind april) zelfs mag dalen, is de kans reëel dat de baremalonen verhoogd worden vanaf maandag 12.05.2014. Febelgra houdt u op de hoogte. -Bij collectieve arbeidsovereenkomst wordt met ingang van 01.01.2014 tot 30.06.2015 een bijkomend recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zware beroepen, ingevoerd voor werknemers die 58 jaar en ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die op dat ogenblik 35 jaar beroepsverleden kunnen rechtvaardigen als loontrekkende en gewerkt hebben in een zwaar beroep zoals bepaald in art. 3 §3 van het Koninklijk Besluit van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.-Partijen komen overeen vanaf 01.01.2014 een individueel recht op tijdskrediet (loopbaanvermindering met 1/5e) toe te kennen voor 50-plussers met 28 jaar beroepsverleden en 10 jaar ononderbroken tewerkstelling in de onderneming (gepresteerd onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag). De aanvragen van 50- plussers worden meegerekend bij het berekenen van de drempel in ondernemingen waar het tijdskrediet beperkt is tot 5 pct. van het personeelsbestand.-De sociale partners hebben samengewerkt met het oog op het actualiseren van de functiebeschrijvingen (CAO lonen 15.05.1980). Er is een akkoord over de inschaling van 9 referentiefuncties. In een werkgroep zullen de partners bekijken of er verdere toenadering rond andere functies mogelijk is.-Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 01.01.2013 en blijft van toepassing tot en met 31.12.2014, met uitzondering van de artikelen die er anders over beschikken.Voor het volledige akkoord kan u terecht bij Febelgra.