Wat vertegenwoordigt het label 'CO2 Neutral' en welk nut heeft het voor een bedrijf?
...

Wat vertegenwoordigt het label 'CO2 Neutral' en welk nut heeft het voor een bedrijf?ANTOINE GEERINCK: Als een bedrijf het label 'CO2 Neutral' bezit, betekent dit dat die onderneming haar CO2-emissies berekend, verminderd en gecompenseerd heeft om klimaatneutraal te worden. Het bedrijf neemt op die manier zijn klimaatverantwoordelijkheid op en schuift de klimaatkosten niet af op de maatschappij of op de volgende generaties. Het label 'CO2 Neutral' maakt het mogelijk om de bedrijven die zich echt voor het klimaat inspannen, te onderscheiden van de bedrijven die aan greenwashing doen. Hoe meer een bedrijf zijn lokale CO2-uitstoot vermindert, hoe minder het moet betalen om die uitstoot te compenseren. Om de CO2-emissies terug te dringen, moet men meer bepaald investeren in de energie-efficiëntie op basis van hernieuwbare energie, in de afvalverwerking via een doeltreffende logistiek, in een duurzame bevoorradings- keten, enz. Vandaag zijn de klanten bereid om meer te betalen voor producten van een betere kwaliteit. Wij gaan mee in die ontwikkeling. Van der Poorten of Zwartopwit bijvoorbeeld zijn bedrijven die offertes binnenhalen omdat de opdrachtgevers zich bij bedrijven willen bevoorraden die op een ecologisch verantwoorde manier werken. Is de certificatie toegankelijk voor alle bedrijven uit alle sectoren?GEERINCK: Uiteraard. Elk bedrijf dat zich echt voor het klimaat inzet, kan de procedure starten. Natuurlijk zullen sommige bedrijven het moeilijker hebben dan andere. Vooral dan bedrijven met een lage toegevoegde waarde en een grote milieu-impact. Het is aangetoond dat als bedrijven verplicht zouden worden om voor hun reële impact te betalen, ze niet rendabel zouden zijn. De bedrijven van de toekomst moeten zich dus opnieuw uitvinden en hun model herzien. En daarbij helpen we hen. Een bedrijf dat geen toegevoegde waarde creëert, maar dat een grote impact op het milieu heeft, zal zich moeten heruitvinden. Anders is het gedoemd om te verdwijnen. Hoe zit het met een drukkerij die voor bepaalde materialen of technologieën geen milieuvriendelijker alternatief kan vinden?GEERINCK: Op dat punt geeft de koolstofcompensatie de bedrijven de nodige flexibiliteit. Als er voor een bepaalde werkwijze geen alternatief is, krijgen bedrijven via de koolstofcompensatie de kans om hun milieu- en klimaatverantwoordelijkheid op te nemen. Dat maakt het ook mogelijk om een reële prijs op de milieu-impact van de productieprocedés te kleven, zodat die vergeleken kunnen worden met andere procedés die even goed zijn, maar iets duurder. Wat is de koolstofcompensatie?GEERINCK: De projecten voor koolstofcompensatie maken het mogelijk om CO2-reducties te financieren die zonder die financieringen niet uitgevoerd zouden worden. In de ontwikkelingslanden kan men met 1.000 euro de CO2-uitstoot met 100 ton verminderen. In België daarentegen kun je met 1.000 euro de uitstoot met 1 à 10 ton terugdringen. De projecten voor koolstofcompensatie die we voorstellen, zijn betrouwbaar omdat ze gecertificeerd zijn. En die projecten hebben wel degelijk een reële impact, ook al merken we dat niet meteen vanuit onze geografische positie. Ze maken het mogelijk om acties te nemen om bepaalde duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken, zoals de armoede terugdringen, werkgelegenheid creëren, de ontbossing tegengaan, de biodiversiteit behouden en samenwerkingsvormen realiseren. We stellen vast dat de bedrijven die voor de koolstofcompensatie betalen, veel sneller hun CO2-uitstoot terugdringen dan de bedrijven die niet betalen. De verklaring daarvoor is dat die bedrijven meer inspanningen leveren om zo weinig mogelijk uit te geven. De CO2-neutraliteit wordt daardoor financieel beter haalbaar omdat er minder gecompenseerd moet worden. Op die manier introduceren we een soort van vrijwillige koolstoftaks. In onze ogen is dat de beste oplossing om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het is nu dat we de infrastructuren moeten aanpassen en de nodige veranderingen doorvoeren om tegen 2050, of zelfs 2030, tot een koolstofneutraliteit te komen. De Europese Green Deal is in dat opzicht echt belangrijk omdat daardoor de sterk vervuilende landen die hun producten binnen Europa uitvoeren, met een koolstoftaks beboet kunnen worden. De bedrijven die vandaag contact met ons opnemen, beseffen dat de koolstofcompensatie een concurrentie-element wordt. En als er ooit een koolstoftaks geheven wordt, ontsnappen de bedrijven die al CO2-neutraal zijn aan die taks. Ze zijn immers al klaar en hun concurrentiepositie wordt alleen maar sterker. De tijd dringt. Toch zijn er maar 130 Belgische bedrijven die als C02-neutraal gecertificeerd zijn.GEERINCK: Dat klopt. Maar heel wat andere bedrijven zitten nu in de rekenfase, terwijl andere al hun uitstoot verminderen. Die bedrijven hebben het label nog niet omdat ze eerst hun lokale milieu-impact moeten verminderen voor ze het resterende deel kunnen compenseren. In de loop van de volgende jaren zal het aantal klimaatneutrale bedrijven dus stijgen. Waarom bent u zo gehecht aan de benadering via een koolstofcompensatie die u uitgewerkt hebt.GEERINCK: Een van de grote problemen die we vandaag op milieuvlak hebben, is dat de winsten geprivatiseerd worden - wat normaal is - maar dat de maatschappij de milieu-impact draagt. Ik ga er niet mee akkoord dat de maatschappij en de toekomstige generaties de negatieve milieu-impact van de bedrijven moeten dragen. We moeten evolueren naar een economisch model waarin winsten geprivatiseerd worden op voorwaarde dat ook de impact geprivatiseerd wordt. Dat is de enige manier om het probleem van de klimaatopwarming op te lossen. Daarom hechten we zoveel belang aan die koolstofneutraliteit. Ze maakt het immers mogelijk om elk bedrijf voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen door de impact te privatiseren.