Opleiding is een belangrijke pijler van de werking van GRAFOC, het sector- en vormingsfonds voor de arbeiders uit de printmedia-industrie (PC-130). De organisatie motiveert bedrijven al verschillende jaren voor het opmaken en indienen van een opleidingsplan. Gemiddeld worden er bij het sectorale loopbaanfonds jaarlijks een vijftigtal dossiers ingediend. "Dat kan beter", reageert David Benoit, verantwoordelijk voor bedrijfsadvies, marketing en communicatie bij GRAFOC. "We willen elk bedrijf in de sector stimuleren om die oefening te doen omdat het belangrijk is. Een opleidingsplan opmaken en indienen is ook een stimulans voor de medewerkers." Het plan indienen kan digitaal via het ANNA-webportaal van GRAFOC en levert centen op. "Je brengt de trainingsnoden van je medewerkers in kaart en het levert 25 procent extra opleidingsbudget voor de PC130-bedrijven op. Het is de moeite om daar een inspanning voor te doen", onderstreept Herman Staes, de coördinator van GRAFOC. Een deel van de werkingsmiddelen van het loopbaanfonds vloeien zo terug naar de bedrijven die hun PC130-medewerkers opleiden. Volgens Staes gaat het om ongeveer 120.000 euro per jaar.
...

Opleiding is een belangrijke pijler van de werking van GRAFOC, het sector- en vormingsfonds voor de arbeiders uit de printmedia-industrie (PC-130). De organisatie motiveert bedrijven al verschillende jaren voor het opmaken en indienen van een opleidingsplan. Gemiddeld worden er bij het sectorale loopbaanfonds jaarlijks een vijftigtal dossiers ingediend. "Dat kan beter", reageert David Benoit, verantwoordelijk voor bedrijfsadvies, marketing en communicatie bij GRAFOC. "We willen elk bedrijf in de sector stimuleren om die oefening te doen omdat het belangrijk is. Een opleidingsplan opmaken en indienen is ook een stimulans voor de medewerkers." Het plan indienen kan digitaal via het ANNA-webportaal van GRAFOC en levert centen op. "Je brengt de trainingsnoden van je medewerkers in kaart en het levert 25 procent extra opleidingsbudget voor de PC130-bedrijven op. Het is de moeite om daar een inspanning voor te doen", onderstreept Herman Staes, de coördinator van GRAFOC. Een deel van de werkingsmiddelen van het loopbaanfonds vloeien zo terug naar de bedrijven die hun PC130-medewerkers opleiden. Volgens Staes gaat het om ongeveer 120.000 euro per jaar. Bij GRAFOC zijn ze ervan overtuigd dat er in de grafische bedrijven heel wat opleidingen worden georganiseerd, maar er wordt weinig geregistreerd. David Benoit wijst in dit verband naar de nieuwe registratieverplichting van de federale overheid die vanaf 1 april 2024 van kracht wordt met de Federal Learning Account (FLA), onderdeel van de Individual Learning Account (ILA). Sinds de wet op de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 hebben alle voltijdse werknemers recht op individuele opleidingen. Voor een bedrijf met twintig medewerkers bijvoorbeeld gaat het om vijf dagen opleiding. Met de digitale FLA kunnen werknemers hun individuele opleidingsrechten beheren via www.careerpro.be. Werkgevers moeten de opleidingen per kalenderkwartaal registreren. Dit betekent dus dat bedrijven moeten weten hoeveel dagen of uren opleiding hun werknemers in het lopende jaar hebben gevolgd. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de FLA-tool nog niet beschikbaar. Het zijn de RSZ en de publieke vzw Sigedis die instaan voor de concrete uitwerking van de tool. "Er loopt momenteel een testfase waar werkgevers nuttige input kunnen leveren om bepaalde zaken bij te sturen vooraleer de applicatie definitief in werking treedt op 1 april 2024", stelt HR-dienstverlener Securex. "Het is duidelijk dat de overheid wil inzetten op levenslang leren, nog meer dan in de voorbije jaren", zegt David Benoit. "De FLA ondersteunt waar wij al jaren op hameren: het belang van goed opgeleide medewerkers is essentieel in onze hightech sector. Al moeten we opletten voor extra administratieve lasten voor de bedrijven, daar zit niemand op te wachten. We volgen dit op samen met Febelgra en intersectoraal met de andere vormingsfondsen." Om de bedrijven te ondersteunen werd begin februari een gratis en overzichtelijke opleidingsgids online gezet. Een tweede pijler van GRAFOC is het onderwijs. Coördinator Herman Staes ziet meer en meer secundaire scholen in Vlaanderen de digitale kaart trekken, een logische evolutie gezien het aantal leerlingen voor de offsetopleidingen daalt en de onderhoudskosten voor het machinepark stijgen. Vooral de opleiding grafische vormgeving doet het goed. Staes is wel bezorgd over het feit dat de Vlaamse overheid verplichte stages voorziet in het vijfde en zesde jaar TSO en BSO. "Het wordt een uitdaging om voor iedereen een geschikte stageplaats te vinden", stelt hij. De stageproblematiek wordt een van de onderwerpen op de derde rondetafel 'Onderwijs en Industrie' die GRAFOC organiseert in samenwerking met PaperPackSkills, het sectorfonds voor de papier- en kartonbewerkende industrie (PC136 en 222) en Fespa België op 14 maart 2024 in Sint-Niklaas. "We roepen de scholen op om jongeren die op stage gaan, niet alleen aan een scherm te laten werken. Laat de vormgevers ook stage doen in een productie-omgeving. Zo leren ze de verschillende stappen van een productiebedrijf kennen en verruimen ze hun horizon. Dat kan ook in een digitale drukkerij of een LFP-bedrijf", zegt Herman Staes. "Het blijft belangrijk om scholen en bedrijven bij elkaar te brengen. Met de groeiende vraag naar stageplaatsen wint die uitwisseling alleen maar aan belang", ervaart David Benoit. GRAFOC heeft een stagedatabank met 165 erkende stagebedrijven. "We zijn trouwens nog altijd op zoek naar bijkomende bedrijven. Ze kunnen zich registreren op onze PrintmediaJobs.be-site", geeft Benoit mee. Ook erkende stagebedrijven zien hun opleidingsbudget met 25 procent stijgen trouwens. Het coachen en begeleiden van zowel ervaren als nieuwe medewerkers in functie van duurzame tewerkstelling is de derde pijler van GRAFOC. Met het coachingaanbod speelt het loopbaanfonds in op het fenomeen van de 'fast quitters'. Uit een recent onderzoek van Securex blijkt dat 16,8 procent van de in 2022 opgestarte contracten van onbepaalde duur binnen de zes maanden terug worden stopgezet. Bij 64,5 procent van de stopzettingen betreft het snelle verlaters of 'fast quitters', werknemers die vrijwillig beslissen om op te stappen. In 35,5 procent gaat het om ontslag. Het fenomeen komt het vaakst voor bij kmo's met minder dan tien werknemers. Ook is het couranter bij arbeiders en hun vertrek is vaker vrijwillig. Bedienden worden dan weer vaker ontslagen. "Zowel bij arbeiders als bedienden is een kwalitatieve onboarding cruciaal, en daar houdt het niet op", zegt Frank Vander Sijpe, director HR Trends & Insights bij Securex. "De daaropvolgende periode van begeleiding is van even groot belang. Belangrijk is dat de leidinggevenden daarbij beschikken over goede communicatievaardigheden en een motiverende leiderschapsstijl. Die combinatie verhoogt de kans sterk dat een nieuwe werknemer zich goed voelt, zich stap voor stap kan ontplooien en gemotiveerd blijft, wat het risico op snelle stopzetting sterk verkleint." Op deze trend speelt GRAFOC in door het organiseren van mentortrainingen. "Nieuwe medewerkers moet je opvangen en begeleiden. Als je het zelf niet kan doen, doe dan een beroep op onze diensten, wij zorgen voor begeleiding op de werkplek", vertelt David Benoit. "Het doel is dat mensen zich goed voelen op de werkplek en blijven. We bieden ook coachingtrajecten aan voor meer ervaren medewerkers. Het draait om mensen sterker maken in hun job." GRAFOC-medewerker Henk Van der Beke verzorgt de coachingtrajecten. "Nieuw is dat we vanaf nu ook gratis nazorg voorzien drie maand na einde traject en zo lang als nodig. Het blijft niet bij een eenmalige inspanning maar het wordt meer permanent. Deze aanpak biedt meer kans op slagen", zegt Benoit. Via de vacatureportaal Printmediajobs.be zet GRAFOC ook in op jobmatching. Werkzoekenden kunnen hun cv opladen en zo in contact komen met potentiële werkgevers. "Vorig jaar ontvingen we 25 cv's en ze zijn allemaal aan de slag. We doen een profielbepaling met die mensen, gaan in gesprek en op basis daarvan matchen we die profielen met vacatures en bedrijven. Het gaat om uiteenlopende profielen van drukkers tot orderbegeleiders", duidt David Benoit.