De grafische industrie is de laatste decennia erg onderhevig geweest aan veranderingen. Digitalisatie heeft veel impact op de interne productieprocessen, de manier waarop nieuwe klanten worden geworven maar ook op het huidige consumentengedrag en daaraan gekoppeld heeft het een directe impact op de consumptie van drukwerk.
...

De grafische industrie is de laatste decennia erg onderhevig geweest aan veranderingen. Digitalisatie heeft veel impact op de interne productieprocessen, de manier waarop nieuwe klanten worden geworven maar ook op het huidige consumentengedrag en daaraan gekoppeld heeft het een directe impact op de consumptie van drukwerk. Het spreekt vanzelf dat de skills die onze medewerkers hebben, mee moeten kunnen evolueren met deze trends. Opleidingen zijn dan ook hét middel om medewerkers te laten groeien in hun job en bijgevolg ook het grafisch bedrijf. Goed en frequent geïnformeerde medewerkers zijn meer gemotiveerd want ze voelen zich gewaardeerd en zullen minder geneigd zijn om van werkgever te veranderen. Ook voor ondernemers is trouwens de meerwaarde van blijvend leren aangetoond. Zij blijken dan ook succesvoller in hun ondernemerschap. VIGC heeft een ruim en divers opleidingsaanbod dat ieder jaar wordt geëvalueerd. Hierbij is de input van onze leden en cursisten van doorslaggevend belang. Op basis van hun input en de trends die onze consultants constant evalueren, passen wij het aanbod aan. De opleidingen kunnen we onderverdelen in verschillende categorieën. Ons open opleidingsaanbod werkt op basis van halve of ganse opleidingsdagen. VIGC heeft een aantal gevestigde waarden in het aanbod. 'Intro grafische technieken' is er zo één. Dit is een dagopleiding waarin het ganse grafische proces wordt besproken. We zien hier vooral deelnemers met administratieve profielen maar ook managers die vanuit een andere industrie komen. In deze categorie bevindt zich ook onze specialisatie m.b.t. kleur en PDF die druk wordt gesolliciteerd in de overeenkomstige opleidingen en workshops. Nieuwe trainingen die vooral met het oog op Drupa 2020 werden opgezet, waren deze rond Inkjet, Packaging en Markten & Trends. Het beoogde doel is hier om iedereen met de juiste voorkennis naar Düsseldorf te sturen om zo een goed geïnformeerde gesprekspartner te zijn voor de leveranciers. Door het uitstel van Drupa naar volgend jaar is er ruimte om deze opleidingen te organiseren in het najaar. Nog voor de coronacrisis zag VIGC het potentieel m.b.t. online opleidingen. De 'VIGC Mentorsessies: Grafische Industrie 4.0' is hiervan de exponent. Online opleiden vergt een andere aanpak t.o.v. klassikale opleidingen. We hebben dan ook zorgvuldig zes thema's van 1,5 uur geselecteerd die worden behandeld door een lesgever. Interactie wordt mogelijk gemaakt door een chatbox functie en interactieve polls. Iedere deelnemer krijgt na een sessie ook een concrete opdracht mee naar kantoor die individueel met de lesgever besproken kan worden. Inspelend op de online hype, die door de coronacrisis nog extra wordt versterkt, organiseren wij 'kennis #inuwkot sessies' gedurende de maanden april en mei. Deze gratis sessies voor zowel leden als niet-leden zijn onze manier om in deze crisistijd aan kennisoverdracht te doen. Iedere vrijdagmiddag tussen 13 u en 14 u belichten we één specifiek thema. Zijn o.a. aan bod gekomen: Lichtechtheid, Hoe houd ik mijn bedrijf overeind in de coronacrisis?, De rol van drukwerk in een moderne marketingmix, PDF update, Het drogen van inkt, Workflow optimalisatie - speedtest in de drukkerij,... Met meer dan 150 deelnemers voor de eerste 3 sessies is het duidelijk dat online opleiding wel eens tot het 'nieuwe normaal' zou kunnen gaan behoren. Vaak willen bedrijven ook meerdere medewerkers gelijktijdig opleiden. Of er zijn bepaalde specifieke vragen die niet standaard in ons opleidingsaanbod zitten. Op dat moment biedt VIGC 'in company' opleidingen aan. Dit kan trouwens in het Nederlands en het Engels. De missie van VIGC is 'van kennis naar kunnen'. Opleiding is daar, zoals hierboven besproken, dé manier voor. Maar wij zien het bij VIGC toch ook ruimer. Want de manier waarop je een bepaald onderwerp bespreekt, draagt dikwijls bewust of onbewust bij tot de implementatie van de overgedragen kennis op de bedrijfsvloer. En uiteindelijk is dat toch wat je wil bekomen. Het implementeren van kennis en nieuwe inzichten in de dagelijkse bedrijfsvoering. Door te focussen op kwalitatieve inhoud en omkadering zijn de VIGC-events over de voorbije jaren heen tot een niet te missen onderdeel van kennisoverdracht geëvolueerd. Het enige Engelstalige event - 'Benelux Online Print Event'- richt zich inhoudelijk op alle aspecten van online drukwerkverkoop. Door nationale maar ook internationale sprekers een forum te geven, proberen we de Belgische en Nederlandse ondernemers te inspireren en te wijzen op het belang van digitaal ondernemen. Op 11 februari 2021 vormt de Antwerpse ZOO het decor voor de uitgestelde editie van dit jaar. Op jaarbasis worden er trouwens een 5-tal events georganiseerd. In de mate van het mogelijke doen we dit met partners zoals o.a. - Luca School of Arts, Arteveldehogeschool, AP voor 'VIGC verbindt!' - Lab9 voor After Adobe Max. - VLAIO voor o.a. connected print event. Het Congres dat dit jaar op 15 oktober zal plaatsvinden wordt voorafgegaan door een hackaton die VIGC i.s.m. Ernst & Young zal organiseren rond het thema 'Het grafisch communicatiebedrijf van de toekomst. How to future proof our industry?'. Tijdens een hackaton worden de deelnemers in teams verdeeld. De teams bestaan uit verschillende (grafische en niet-grafische) profielen en werken rond vooraf opgestelde uitdagingen of vraagstukken. Gedurende een volledige dag worden zij door VIGC en Ernst & Young inhoudelijk en organisatorisch ondersteund om in optimale omstandigheden dé oplossing voor hun uitdaging te bedenken. Een jury zal in verschillende categorieën een winnaar nomineren. De winnaars krijgen een podium op Het Congres van het VIGC en kunnen hun oplossing aan een breed publiek voorstellen. Dit initiatief is niet alleen nieuw voor onze sector, maar door samen te werken met een multinational als Ernst & Young wordt er draagvlak voor onze sector gecreëerd buiten de traditionele actoren en dit kan alleen maar versterkend en innoverend werken naar de toekomst. Het is algemeen geweten dat onze industrie voor een groot deel bestaat uit KMO-bedrijven. Het is daarom ook niet altijd evident om voldoende tijd vrij te maken voor opleidingen. Zeker als de werkdruk hoog is, is dit een hele uitdaging. Maar wij zijn ervan overtuigd dat mits enig overleg en planning, het investeren in jezelf als ondernemer maar ook in jouw medewerkers cruciaal is om competitief en innovatief te blijven. Een tip die wij graag delen, is om de persoon die een opleiding of event heeft bijgewoond 15 minuten te laten spreken voor de collega's over wat hij of zij opgestoken heeft. Op die manier wordt er zonder veel tijdsverlies effectief kennis overgedragen. Bijkomend krijgt ook het vertrouwen en de betrokkenheid van degene die dit brengt een boost! Een derde manier die door VIGC wordt gehanteerd om kennis te delen en heel specifieke vragen in een bepaalde bedrijfscontext te kunnen bespreken, is de consultancy aanpak. Dit is een heel directe en op maat benadering. Veelal voeren wij dit type van opdrachten uit onder NDA (Non-disclosure Agreement). Hieronder vallen zowel procesoptimalisaties maar zeker ook het bespreken van sub-processen in bijvoorbeeld prepress (bv. MIS-systeem of PDF-workflow vragen), drukproces (bv. kleurmetingen of ISO 12647 certificering) en afwerking (vaak is dit een tussenkomst bij klachtenafhandeling). Dat bijscholing duidelijk in de lift zit, wordt aangetoond door de Werkbaarheidsmeting 2019 (alle sectoren, bron: SERV). Daar wordt gezegd dat 60% van de werknemers zich het afgelopen jaar heeft kunnen bijscholen of een bedrijfstraining heeft gevolgd. Dit is een stijging met een vierde in vergelijking tot 2004 toen het percentage nog op 46% lag. Het aantal ondernemers dat een bijscholing genoot is de voorbije jaren gestegen tot 54%. Niettemin is voor iets minder dan de helft van de ondernemers het volgen van bijscholing niet gebruikelijk. Vrouwelijke ondernemers scholen zich meer bij, net als jongeren en hoger opgeleide ondernemers. De KMO-portefeuille die via VLAIO kan worden aangevraagd en waarvoor VIGC erkend is, kan financieel ondersteunen om 'kennis naar kunnen' om te zetten!